Monografias - Thiago Rais-Alícia-Rafael Tonicelli-David Pedroso